Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής στην Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών» απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους, σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στις Μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και σε άνεργους, φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Ο εκπαιδευτικός που έχει εξειδικευτεί στην Ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών, βασιζόμενος στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού, είναι σε θέση να αναγνωρίζει:

  • Τις κατηγοριοποιήσεις των μαθησιακών δυσκολιών
  • Τα γενικά χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
  • Τις δυσκολίες που συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες και
  • Την έγκαιρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών


Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται  εξ ολοκλήρου on line.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού ««Vellum Educator Certified in Learning Difficulties Screening»» μέσω της εξεταστική μεθόδου examiny, που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services .


ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 200 ώρες

BINTEO: ΝΑΙ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΝΑΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ: 190€

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICE

Ενότητα 1η: Εννοιολογικές διασαφηνίσεις

1.1 Η έννοια του όρου ‘’μάθηση’’

1.2 Τύποι και είδη μάθησης

1.3 Η έννοια του όρου ‘’Μαθησιακές Δυσκολίες’’

1.4 Αναγνωστικές δυσκολίες- Δυσλεξία

 

Ενότητα 2η: Χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές δυσκολίες

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά

2.2 Μαθησιακός τομέας

2.2.1 Αναγνωστικές δυσκολίες- Χαρακτηριστικά

2.2.2 Δυσκολίες στη γραφή- Χαρακτηριστικά

2.2.3 Δυσκολίες στα μαθηματικά- Χαρακτηριστικά

2.3 Ψυχοκοινωνικός τομέας

2.4 Οι δυνατότητες των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

 

Ενότητα 3η: Μαθησιακές δυσκολίες και Γνωστικά ελλείμματα

3.1 Οπτική επεξεργασία

3.2 Μνήμη

3.3 Φωνολογική επεξεργασία

3.4 Αυτοματισμός

3.5 Ακουστική επεξεργασία

3.6 Μεταγνωστικές δεξιότητες

3.7 Ρυθμός

 

Ενότητα 4η: Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών

4.1 Νευροβιολογικοί παράγοντες

4.2 Γνωστικοί παράγοντες

  • α. Υπόθεση της φωνολογικής επεξεργασίας
  • β. Υπόθεση της μνήμης εργασίας
  • γ. Υπόθεση των Μεταγνωστικών διεργασιών

4.3 Συναισθηματικοί παράγοντες

 

Ενότητα 5η: Δυσκολίες στα Μαθηματικά

5.1 Εισαγωγή

5.2 Οι ικανότητες στα Μαθηματικά

5.3 Δυσαριθμησία

5.4 Τύποι δυσαριθμησίας

5.5 Χαρακτηριστικά των μαθητών με δυσκολίες στα Μαθηματικά

5.5.1 Ελλείμματα στην Οπτική αντίληψη

5.5.2 Ελλείμματα στην Ακουστική αντίληψη

5.5.3 Ελλείμματα στη λεπτή κινητικότητα

5.5.4 Ελλείμματα στη μνήμη

5.5.5 Ελλείμματα στο λόγο

5.5.6 Ελλείμματα στον Αφαιρετικό συλλογισμό

5.6 Ανομοιογένεια

 

Ενότητα 6η: Βασικές αρχές κατά την Ανίχνευση και Αξιολόγηση των Μαθησιακών δυσκολιών

6.1 Η έννοια και η σημασία της αξιολόγησης

6.2 Έγκαιρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών

6.3 Βασικές αρχές ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών στην Προσχολική ηλικία

6.4 Αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών

6.5 Μοντέλα Αξιολόγησης για τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών

6.6 Μέσα για τη συλλογή επακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών

6.7 Κλινική συνέντευξη

6.8 Αξιολόγηση της Νοημοσύνης

6.9 Εκτίμηση των μαθησιακών ικανοτήτων

6.10 Αξιολόγηση των γνωστικών διεργασιών

6.11 Αξιολόγηση της Ψυχοκοινωνικής προσαρμογής

 

Ενότητα 7η: Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών

7.1 Διαγνωστική έρευνα

7.2 Διαγνωστική εκτίμηση και εκπαιδευτικός

7.3 Διδακτική αξιολόγηση

7.3.1 Στάδια Διδακτικής αξιολόγησης

7.3.2 Μέσα συλλογής πληροφοριών

Α. Παρατήρηση

Β. Συνέντευξη

Γ. Δοκιμασίες

7.4 Αξιολόγηση του μαθητή

7.5 Αξιολόγηση της Αναγνωστικής ετοιμότητας ή των δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού

7.6 Αξιολόγηση της Φωνολογικής επίγνωσης

7.7 Αξιολόγηση της ανάγνωσης

7.8 Αξιολόγηση της γραφής

7.9 Αξιολόγηση της ορθογραφίας

 

Ενότητα 8η: Μαθησιακές δυσκολίες και Σύγχρονες Γνωστικές Προσεγγίσεις

8.1 Μαθησιακές δυσκολίες, μεταγνώση και κίνητρα

8.1 Μαθησιακές δυσκολίες και μεταγνωστικά προβλήματα

8.2 Ερμηνείες των μεταγνωστικών προβλημάτων

8.3 Μέθοδοι διδασκαλίας γνωστικών στρατηγικών

 

Ενότητα 9η: Θέματα παρέμβασης και υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

9.1 Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολείο, σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

9.2 Γενικές αρχές για την οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης

9.3 Παρέμβαση στο Μαθησιακό τομέα

9.3.1 Δραστηριότητες Φωνολογικής επίγνωσης

Α. Προαναγνωστικές- προγλωσσικές δραστηριότητες

Β. Μεταγλωσσικές δραστηριότητες

-Κατάτμηση

-Σύνθεση

-Απαλοιφή

-Αντιμετάθεση (αντιστροφή)

Γ. Επιγλωσσικές δραστηριότητες

-Ομοιοκαταληξία

- Αναγνώριση διαφορετικών λέξεων

- Αναγνώριση ομοιότητας

9.4 Παρέμβαση στον Ψυχοκοινωνικό τομέα

 

Ενότητα 10η: Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας σε περιπτώσεις παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες

10.1 Συνεργασία, Γονική συμμετοχή, Γονική εμπλοκή

10.2 Μαθησιακές δυσκολίες και συνεργασία σχολείου-οικογένειας

10.3 Έρευνα 1

10.4 Έρευνα 2

10.5 Συνεργασία και εκπαιδευτικός

10.6 Μελέτη περιστατικού

10.7 Επίλογος


Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κυρίας Δέσποινας Παπαδοπούλου:

- Απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών ''Σχολική Ψυχολογία'' του ίδιου πανεπιστημίου.

- Πρακτική άσκηση στην Α' Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

- Τετραετής εκπαίδευση στη Συστημική Προσέγγιση και Οικογενειακή Θεραπεία, στο Ινστιτούτο Συστημικής Προσέγγισης και Οικογενειακής Θεραπείας (2011-2015). Παράλληλα, συμμετοχή για 1 έτος, στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία στο Κέντρο  Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

- 2010-2014: Εξωτερική συνεργάτιδα του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης

- Για ένα χρόνο, συνεργασία με το κέντρο Στήριξης κακοποιημένων γυναικών ‘’Καταφύγιο Γυναίκας’’. Παροχή υπηρεσιών (εθελοντικά) συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε γυναίκες- θύματα βίας.

- Συνεργασίες με κέντρα λογοθεραπείας. Παροχή υπηρεσιών ατομικής ψυχοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γονέων.

- Από το 2013: Δουλεύει ψυχοθεραπευτικά και συμβουλευτικά, με οικογένειες, εφήβους, ενήλικες και ζευγάρια. Παράλληλα, συνεργασίες με ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Συντονισμός ομάδων γονέων.

- Παρακολούθηση πλήθους σεμιναρίων και συνεδρίων που άπτονται του αντικειμένου της Ψυχολογίας, της Ψυχοθεραπείας και κυρίως της Συστημικής Προσέγγισης και Οικογενειακής Θεραπείας.

- Συμμετοχή ως εισηγήτρια σε ημερίδες και συνέδρια.

- Διοργάνωση ημερίδων και ενημερωτικών ομιλιών με θέματα που αφορούν την ψυχολογία και τις οικογενειακές σχέσεις,  σε σχολεία και άλλα πλαίσια.